Partnerji

Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS)

ZZS LOGO moder

Kontaktni podatki

Telefon:  01 307 21 51
E-pošta:  pr@zzs-mcs.si
URL:  www.zdravniskazbornica.si

 

Vloga v okviru projekta

Zdravniška zbornica Slovenije (ZZS) kot predstavnik vseh licenciranih zdravnikov, ki opravljajo zdravniško službo na območju RS, bo s svojo projektno skupino:

 • Sodelovala pri raziskavi, kjer bomo proučili pričakovanja in izkušnje zdravstvene obravnave žrtev nasilja in aktualno stanje na tem področju v Sloveniji in v mednarodnem prostoru
 • Pripravila sklop izobraževalnih vsebin ter prispevkov v sklopu javnih dogodkov in izvedla del izobraževalnih aktivnosti, povezanih z medicinskimi vidiki prepoznavanja in obravnavanja žrtev nasilja v družini
 • Pripravila vlogo za akreditacijo izobraževanj, ki se jim bodo dodelile kreditne točke
 • Nudila logistično podporo in svoje prostore za izvajanje javnih in izobraževalnih dogodkov (organizacija, obveščanje, vabila, registracija udeležencev, tehnična podpora v dvoran, …)
 • Skrbela za področje informiranja in obveščanja o projektnih dogodkih in aktivnostih ter distribucijo vsebin in gradiv, povezanih s projektnimi aktivnostmi (spletna stran; priprava, tisk in distribuciji tiskanih gradiv; oblikovanje, lektoriranje; organizacija novinarskih konferenc; distribucija elektronskih obvestil in vabil)
 • Organizirala in pripravila prispevke v sklopu dogodka za splošno javnost in zaključne konference projekta ter Priročnika za obravnavo žrtev nasilja v družini za zdravstvene delavce

ZZS bo poskrbela za to, da bodo projektne aktivnosti dosegle predvsem ciljne skupine zdravstvenih delavcev iz vseh slovenskih regij in, da bodo zastopani ključni predstavniki, ki se pri svojem delu srečujejo s problematiko nasilja v družini (področja družinske medicine, pediatrije, ginekologije, psihiatrije, patronažne službe, urgentnih (travmatoloških) ambulant, oddelkov bolnišnic in svetovalnih služb). ZZS bo pripravila tudi spletno stran v slovenskem in angleškem jeziku, ki se bo ustrezno osveževala tudi po izteku projekta ter bo namenjena strokovni in splošni javnosti kot pomoč pri seznanjanju s problematiko nasilja v družini in njegove obravnave. Vse logistične dejavnosti so namenjene tudi širšemu družbenemu zavedanju o problematiki nasilja v družini in ustreznemu ukrepanju tako v okviru zdravstvene dejavnosti, kot izvajalcem na področju socialnega dela, varnosti ter nevladnih organizacij, kar bo posredno tudi pomembno prispevalo k boljši javnozdravstveni sliki prebivalstva Slovenije.


Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)

logoZRC

Kontaktni podatki

Dr. Lilijana Šprah
Novi trg 2, 1000 Ljubljana
 
Telefon:  01 470 64 39
GSM:  031 632 102
E-pošta:  lilijana.sprah@zrc-sazu.si,  lilijana.sprah@guest.arnes.si
URL:  www.zrc-sazu.si,  dmi.zrc-sazu.si

 

Vloga v okviru projekta

Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) je ena vodilnih raziskovalnih ustanov v Sloveniji, s svojo prodornostjo in usposobljenostjo pa se je uveljavila tudi v evropski raziskovalni sferi.
V zadnjih 15 letih se je na Družbenomedicinskem inštitutu ZRC SAZU usposobila interdisciplinarna raziskovalna ekipa, ki je tako s svojimi metodološkimi kot vsebinskimi (strokovnimi) kompetencami in izkušnjami sposobna povezati raznovrstna disciplinarna področja za celovito presojo blaginje, duševnega in splošnega zdravja. Sodelavke inštituta združujejo znanja in raziskovalne usmeritve sociologije, kulturne/medicinske antropologije in medicinske ter zdravstvene psihologije v širokem naboru raziskovalnih vsebin, ki zajemajo procese migracij in staranja prebivalstva, družinskega kmetovanja kot tudi duševnega zdravja, stresa na delovnem mestu, dolgotrajne oskrbe, e-zdravja ter medicinskega pluralizma.
Kot nosilec projekta bo Družbenomedicinski inštitut ZRC SAZU poleg vodstvenih, administrativnih in upravljalnih nalog, vključen v sledeče aktivnosti:

 • Izvedba kvalitativne in kvantitativne raziskave
 • Analiza specifičnih potreb pri obravnavi ranljivih skupin
 • Priprava izobraževalnih vsebin in gradiv
 • Izdelava priročnih orodij za lažjo prepoznavo in obravnavo žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti
 • Priprava in izdelava priročnika za obravnavo žrtev nasilja v družini za zdravstvene delavce
 • Priprava strokovnih in znanstvenih člankov
 • Organizacija in priprava izobraževanj
 • Izvajanje izobraževanj
 • Evalvacija poteka in rezultatov projekta
 • Obveščanje javnosti
 • Organizacija zaključne konference

ZAVOD EMMA, Center za pomoč žrtvam nasilja

LOGO EMMA

Kontaktni podatki

Natalija Gregorič
Tržaška 2, 1000 Ljubljana
 
Telefon:  01 425 47 32
E-pošta:  zavod.emma@siol.net
URL:  www.zavod-emma.si

 

Vloga v okviru projekta

Zavod EMMA, center za pomoč žrtvam nasilja je nevladna in neprofitna organizacija, ki že 15 let nudi specializirano strokovno pomoč žrtvam nasilja v družini.
Glede na izkušnje pri izvedbi naših aktivnosti za žrtve nasilja (telefonsko in osebno svetovanje, skupina za samopomoč, socialno zagovorništvo in spremstvo) v okviru projekta POND_SiZdrav sodelujemo:

 • Pri pripravi priporočil za obravnavo žrtev nasilja v družini v okviru zdravstvene dejavnosti in njihovega povezovanja z NVO
 • V sklopu raziskave analize potreb žrtev nasilja in njihove obravnave v okviru zdravstvene dejavnosti nudimo pomoč pri dostopu do uporabnic in uporabnikov, ki bodo lahko opredelili svoja pričakovanja in izkušnje v zvezi s svojo obravnavo kot žrtev zlorab
 • Pri pripravi izobraževalnih vsebin in izvedbi dela izobraževalnih aktivnosti, povezanih s prepoznavanjem in obravnavo žrtev nasilja v družini v njihovi dejavnosti
 • Pri pripravi prispevkov za Priročnik za obravnavo žrtev nasilja v družini za zdravstvene delavce, za zbornik zaključne konference projekta ter predstavitev v sklopu dogodka za splošno javnost
 • Pri informiranju in obveščanju o projektnih dogodkih in aktivnostih po svojih mrežah obveščanja

CENTER ZA SOCIALNO DELO MARIBOR (CSD Maribor)

CSDMB_logo

Kontaktni podatki

Francka Premzel, CSD Maribor
Zagrebška 72, Maribor
 
Telefon:  02 250 66 00
E-pošta:  franciska.premzel@gov.si

 

Vloga v okviru projekta

Center za socialno delo je pri nudenju pomoči ob nasilju, osrednja in povezovalna inštitucija, ki nudi pomoč žrtvam nasilja v družini in povzročiteljem nasilja v družini.
Dela in išče rešitve skupaj z ljudmi na način, da se nasilje prekine, vzpostavi varno življenje za žrtve v naprej in vključi povzročitelja nasilja v pomoč, kjer se bo usposobil in seznanil z iskanjem in izbiranjem ustreznih ravnanj, ki ne ogrožajo.
Za to ob svojem delu potrebuje sodelovanje vseh institucij in nevladnih organizacij, ki so s svojo naravo dela ali nalogami vključene v življenje žrtve in pozročitelja nasilja v družini.
V projektu bo CSD kot projektni partner sodeloval pri:

 • Pri pripravi priporočil za obravnavo žrtev nasilja v okviru medsebojnega sodelovanja
 • Sodeloval pri pripravi izobraževalnih vsebin
 • Pri pripravi priročnika za obravnavo žrtev nasilja v družini za zdravstvene delavce
 • Sodeloval pri pripravi strokovnih člankov na temo nasilja
 • Sodeloval pri izvajanju izobraževanj in osveščanju javnosti

St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim

ST._OLAVS_HOSPITAL_NORWAY_LOGO

Kontaktni podatki

Dr. Roger Almvik
PO 1803 LADE N-7041, Trondheim, Norway
 
Telefon:  +47 4 546 88 80
E-pošta:  roger.almvik@ntnu.no
URL:  www.stolav.no

 

Vloga v okviru projekta

Brøsetski center za raziskovanje in izobraževanje na področju forenzične psihiatrije se aktivno raziskovalno in razvojno udejstvuje na področju forenzične psihiatrije. Glavno področje njegovega delovanja predstavlja obvladovanje in napovedovanje tveganj, povezanih z duševnimi motnjami, vključno s kaznivimi dejanji na področju spolne nedotakljivosti ter spolnega nasilja. Center sodeluje tudi pri izobraževanju zdravstvenega osebja, zato bo s svojimi bogatimi izkušnjami lahko prispeval znanja pri načrtovanju izobraževanj za zdravstvene delavce v Sloveniji. Kot partner pri projektu bo prenesel dobre norveške praske iz izkušnje, predvsem glede:

 • Obravnave nasilja v družini in zakonodaje
 • Prepoznavanja in obravnavanja žrtev nasilja v družini na področju zdravstvene dejavnosti
 • Medsektorskega sodelovanja
 • Oskrbnih postopkih za žrtve nasilja v družini znotraj različnih področij zdravstvenega varstva (družinska medicina, kirurgija, pediatrija, ginekologija, zdravstvena nega, ipd.)
 • Pristopov pri delu z žrtvami nasilja v družinah ranljivih skupin prebivalstva (starejši, brezposelni, Romi, ipd.)
 • Psiholoških intervencij za storilce nasilja nad partnerji in Brøsetskega pristopa k obvladovanju jeze

Anonimna prijava
nasilja v družini

(Ni namenjena prijavi po službeni dolžnosti)

Projekt je sofinanciran v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014, sofinanciranje se izvaja v višini 606.941,85 EUR. Koordinator programa je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Norway grants

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko